دوست دارید کدام مطلب بیشتر شود؟
(12.5%) 1
موسیقی
(50%) 4
فیلم
(0%) 0
نرم افزار رایانه
(0%) 0
نرم افزار موبایل
(25%) 2
بازی رایانه
(12.5%) 1
بازی موبایل

تعداد شرکت کنندگان : 8